ࡱ> ? !"#$%&'()*+,-./012345@789:;<=>ABCDEFRoot Entry F0- |@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocumentJl Oh+'0  $ 0<DLTAdministrator.2016-20161017WQ Normal.dotm\k@@S/6O@.ry@ |@eQ =WPS Office_11.1.0.11875_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px' 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11875!AD95100B9FE44569A615A1E75327950F0Table6Data WpsCustomData P KSKSJlO 8q $ h h "8/ [!^?bK\^Q{T^?eW@xe] z (ϑhKm{tfLRl ,{Nag:NR:_,g^?bK\^Q{T^?eW@xe] z(ϑhKm 9hnc 0-NNSNlqQTV^Q{l 0 0^] z(ϑ{tagO 0 0^] z(ϑhKm{tRl 0 0Uw^] z(ϑT[hQuN{tagO 0 ~T,g^[E,6R[,gRl0 ,{NagQ(W,g^L?e:SWQNN?bK\^Q{T^?eW@xe] z(ϑhKm;mR NS[e[?bK\^Q{T^?eW@xe] z(ϑhKm;mRvvcw{t^S_u[,gRl0,gRly?bK\^Q{T^?eW@xe] z(ϑhKmN N{y(ϑhKm /fc?bK\^Q{T^?eW@xe] z^Ǐ z-N] z(ϑhKm:ggN N{yhKm:gg cSYXb OncV[ gsQl_0lĉT] z^:_6R'`hQ [mS] z~g[hQSRyvvb7hhKmT[ۏeQe]s:Wv^Q{Pge0gMNvS7hhKm0 ,{ Nag[!^OO?bTWaN^@\N N{y^OO^@\ #[,g^L?e:SW] z(ϑhKm:gge8^v{ [!^^] z(ϑ[hQvcwzN N{y^(vz #[,g^L?e:SW] z(ϑhKm:ggvhKm;mR[ev{0TS:SOO?bTWaN^;N{[:SQ] z(ϑhKm:gge8^v{ TS:S] z(ϑ[hQvcw:gg#[:SQ] z(ϑhKm:ggvhKm;mR[ev{0 ,{Vag hKm:gg/fwQ grzlNDen0hƋ0{v^ONhg v^&{T gsQBl0 ,{ASNag(W,g^NN?bK\^Q{T^?eW@xe] z(ϑhKmv:gg~eQO(u{tSO| [NNhKm;mRvUSMOTNXT[eR`{t0[hKm:ggbhKmNXTݏSl_lĉvL:NTvQ[ NoL:N ^U_(WhKm:ggvO(uchHhQv^ c{tSO|ۏLYt0 ,{AS Nag ^(vz^S_^zhQ^] z(ϑhKmOo`Sv{s^S0(W,g^_U\hKmNRvhKmUSMO [sOo`S{t v^Nv{s^Sޏc0Oo`S{t;NSbhKmbJTSnn{t0hKmhQAm zĉ{tThKmhQ zOo`Sv{I{3yQ[0 N/fhKmbJTSnn{t0hKmbJTRň2*ON~x Ǐv{s^SbKb:g APP [snng e2*ON~xvhKmbJT N_\O:N] z(ϑ6eOnc0 N/fhKmǏ zhQAm zOo`Sv{0ǏOo`SKbk [s7hTS7h0h0Yun hKmǏ zOo`(+TgqGr0q_P0Ǐ zpenc);ՋbJT0hKmbJTI{Oo`hQAm zǑƖ0Ɩb{t0 N/fhKmǏ zhQ z핯s{t0] z(ϑhKmpencꁨRǑƖ0[e N OT(W~vc hKm:ggNXT0Y0hKmL:NTO(uI{~N{t Ts#NSn [s{t#N핯s0 ,{ASVagReQ[!^hKm:gg ў TUS vhKm:gg (W^:WQeQ0bhbhI{ebOl~NP6R N_SRT{|ċOċVY;mR0 ,{ASNagT~OO?bTWaN^;N{SvQ(ϑ[hQvcw:ggR:_[:SQhKm:ggT] z(ϑhKm;mRvvcwhg [vcwhg-NSsv^S_ cĉ[CgPۏLYt v^Se~bJTD([yb:gsQ0[S_D(vhKm:gg[LR`v{ [] z(ϑhKmǏ zThKmL:N NĉvPg9eck mSݏlݏĉvOl%NYn0:_SW^chHhv{ cؚOllch4ls^ nxOW^chHhDn^6e=\6e[teeQ0 ,{ASmQag T~OO?bTWaN^;N{SvQ(ϑ[hQvcw:gg cgq S:g0NlQ_ Bl cgqN[kOkt^[hKm:gg]\O(ϑShKm;mRۏL]gbg kt^~~ N\N4!k]gbg͑p/f bbf[!h0;SbI{lQqQ^Q{0W^W@xe^yvSO'`OO?byvhKmNRvhKm:ggShKm;mR0]gbg;NQ[/f (ϑOSO|T{t6R^ЏlSgbL`Q %NNbvhKmbJT GPI{OS fzQ^N_Rt 30eQ\YtaT{ YbɋN v^ZP}YYn`Qߍ*0 ,{ASkQag ,gRl2022t^8g1eweL gHeg2024t^7g31e0  PAGE \* MERGEFORMAT 1 ".68ɬzaD'9B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@nHtH;]9B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@nHtH;]1B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@;]1B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@;]1B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@;]9B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@nHtH;]1B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@;]9B*ph333CJ+OJPJQJ^Jo(aJ+6@nHtH;]8:@B  ݸyW5BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]HB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;\]BB*ph333CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6@fHq ;]   ڸ~a?BB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]BB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]HB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;\]  ڸ~Y7BB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]HB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;\]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]HB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq ;\] ( * 0 4 L ׺pC&8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHXB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHNB*ph333CJ OJQJ^Jo(aJ 6@fHq mH sH nHtH;]L R 24ŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH"$Ũ{Y<8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH*,<BLNŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHNTXҥk>XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHXB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]:<Ũ{N18B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHXB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH<BDҰqO"XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]BB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]BB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]|~iL/8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]DFz|ŨnQ$XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHmC&8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHRB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq mH sH nHtH;]XB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@fHq mH sH nHtH;\]JB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq nHtH;]8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHBB*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@fHq ;]68VɪlV=}l?Z@A(B^CGZC qMDn5E$|EhDJ*(Kt $Le.L%GMcME[N|PfQcZR?{R*"YS9}U&KV|$W?X`vXP[kdN]pZ_*`}&`]aac'zePfgSg g9j'13jlik&F^lHni7`nj,nB ovAo2oU_p.}q"rmRLrr=euu4mx5dy^Ny*zmzo4{Pz}"~oicq/lK+q l( z0( * 3 ? (  f(( e,gFh 1C" q @ @ pq q ! commondata,<eyJoZGlkIjoiYjVhZDM3ZWMwYzY2MmRjNzU1NDQ0ZjBiMTE3YmY5MWEifQ==@F|C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`|C^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`8~a>#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`z^Y*.d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$-DM WD`.d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$-DM WD`Sd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^]`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`F r^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`.d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$-DM WD` |z 9r 9r  9r 9r ^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD` H0P. A!#"$%S2P180900 0/R